algemene voorwaarden SOUTH

Artikel 1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van South (www.south-design.nl).
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
1.3 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met South in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4 South behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
1.5 Door het gebruik van de internetsite www.south-design.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten/annuleringen
2.1 Alle aanbiedingen van South zijn vrijblijvend en South behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan. South is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, via de website of via e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. South garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
2.4 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
2.5 De administratie van South geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan South verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door South verrichte leveringen. South erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent u dit eveneens.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de Koper zich niet in het land van verzending bevindt, is de Koper voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/ of invoerrechten verantwoordelijk.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.3 Alle opgaven door South van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. South kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Artikel 4. Betaling
4.1 Tenzij anders is overeengekomen zal de Koper het overeengekomen gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering voldoen, of contant voldoen bij afhalen.
4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
4.3 Indien de Koper met enige betaling in gebreke is, is South gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.4 Indien producten niet op voorraad zijn en er voor de Koper bestellingen worden geplaatst in het buitenland gelden de volgende betalingscondities: Koper dient een aanbetaling te plaatsen van ten minste 50% van het totaal bedrag. Hiervoor ontvangt de Koper een orderbevestiging die tevens als factuur geldt. Pas na aanbetaling van ten minste 50% van het totaal bedrag zal de bestelling worden uitgevoerd. Het resterende bedrag, inclusief alle overige kosten, dienen vooraf per factuur te worden voldaan. Indien de producten worden afgehaald, dient het volledige bedrag vooraf te zijn voldaan d.m.v. factuur of op het moment van afhalen in het magazijn. Indien de factuur niet of onvolledig is voldaan bij het afhalen van de producten is South gerechtigd de levering op te schorten tot de factuur volledig is voldaan. De extra kosten die de Koper, dan wel South, hiervoor moet maken zijn voor de rekening van de Koper.

Artikel 5. Levering
5.1 De door South opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. South is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden en overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.
5.2 De door South opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient South derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijk termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven (7) werkdagen zal zijn.
5.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de Koper.
5.4 South is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
5.5 De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door South bepaald.

Artikel 6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
6.2 Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt South zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van aankoopbedrag. Alleen ongebruikte, in originele staat verkerende producten komen in aanmerking voor terugbetaling van het aankoopbedrag. De verzendkosten voor het verzenden en terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper. Ook aan Leverancier doorberekende kosten, als gevolg van door afnemer gedane internetbetalingen die samen hangen met het geretourneerde product(en), zijn voor rekening van afnemer.
6.3 Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk aan Leverancier te worden medegedeeld.
6.4 De Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Koper South daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering schriftelijk kennis te geven.
6.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft South de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel het aankoopbedrag daarvan te restitueren.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door South geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. South garandeert niet dat de aan de Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Persoonsgegevens
8.1 De gegevens die door de Koper worden verstrekt, worden door South vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het verwerken van de bestelling
• de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
• het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
• het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
8.2 South neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
8.3 South verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.

Artikel 9. Communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en South, dan wel tussen South en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en South, is South niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door South.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op alle geschillen en rechtsbetrekkingen tussen South en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

Artikel 11. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is South niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is South nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door South.
10.2 South is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met data, storingen in de verbinding met Internet providers, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.
10.3 Ook is South niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website van South in verband met onderhoud of anderszins.
10.4 South aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door South geleverde producten. Tevens sluit South iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de gegeven adviezen en antwoorden op vragen via email en/of telefoon, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

venster sluiten